Exempel pе opposition Essay

Exempel pе opposition

Exempel pе opposition
Nedanstеende text дr i redigerad form den opposition som framfцrdes dе Annelie Johanssons
magisteruppsats i Svenska med didaktisk inriktning ventilerades. Den дr tдnkt att kunna
anvдndas som ett exempel pе hur man kan lдgga upp en opposition fцr att seminariet ska bli
en intressant och lдrorik diskussion, ett samtal fцr alla deltagare. Mеlsдttningen med
seminariet дr som alltid att uppsatsen ska fцrbдttras sе lеngt det bara gеr innan den
publiceras i sin slutgiltiga version.

Uppsatsens titel: Att producera eller reproducera text? En studie av fem gymnasiepojkars arbete.
Fцrfattare: Annelie Johansson

Oppositionens disposition
INTRODUKTION
– allmдnt
– specifikt

PROCEDUR

DISKUSSION
– specifikt
– allmдnt


1 Oppositionens disposition
Jag kommer fцrst att gцra ett sammandrag av uppsatsen i sin helhet fцr att fе svar pе om
jag uppfattat din uppsats korrekt. Dдrefter kommer jag att redovisa ett allmдnt omdцme och
lyfta fram styrkor och svagheter. Sedan gеr jag in pе sjдlva oppositionen genom en
bakgrundspresentation som gеr frеn det allmдnna till det specifika fцr att sedan snдva in
i en genomgеng av uppsatsen med fokus pе frеgor om

• titeln
– indikation
– relevans
– konstruktion
– relation
• hur studien passar in i vad ”man” redan vet
– forskningsцversikt

– relevans i litteraturval, ev. andra fцrfattare
– representativitet
– tydlighet i kopplingen till ”det pеgеende samtalet”
• hur du valt att gцra din undersцkning
– metod
– material
– reliabilitet
– validitet
– Mдter undersцkningen det som avses?
• vad du kommit fram till/resultaten
– relaterat till syfte och frеgestдllningar
– koppling till teorin
– behandling av resultaten
– slutsatser – дr de rimliga?
– fokus
• hur resultaten pеverkar skolpraktiken, undervisningen och lдrarutbildningen
– diskussionen
– resultatet i ett vidare perspektiv – utomvetenskapligt, metodiskt, teoretiskt, praktiskt
Under genomgеngen kommer jag att stanna upp vid olika rubriker i din uppsats och ta upp
nеgra specifika frеgor som jag har funderingar om. Det gдller framfцr allt fцljande:

– skrivuppgiften

– metoden/genomfцrandet
– resultatet
Jag kommer inte att uppehеlla mig vid uppsatsens upplдggning eftersom den fцljer
traditionella mцnster och det inte finns sе mycket att sдga om den. Nдr det gдller
sprеkbehandling och formalia hдnvisar jag till den sдrskilda sammanstдllningen
”Kommentarer om sprеk och formalia …”.

2 Sammandrag av uppsatsen som helhet
Bakgrunden till din uppsats дr att du ser en brist i elevernas skrivfцrmеga nдr det gдller
att producera egna diskursiva texter med utgеngspunkt i andras texter. Deras okunskap och
ofцrmеga leder till reproducerande textskapande. Du framhеller vikten av att fцrstе hur
elever producerar text fцr att kunna hjдlpa dem vidare i deras skrivande. Kunskap om
elevens skrivprocess kan hjдlpa lдraren att snabbare fеnga upp elever med problem och att
vдgleda dem i producerande av egentexter.

Din undersцkning gеr ut pе att fцrstе hur fem gymnasiepojkar gцr nдr de skapar text i en
given provsituation dдr kravet дr att anvдnda andras texter fцr att producera en egen
utredande och argumenterande text, en diskursiv text. Du vill veta hur de tдnker om att
skriva med egna ord, hur deras skrivprocess ser ut och i vilken grad de reproducerar eller
producerar i sina texter. Din undersцkning utgеr frеn ett sociokulturellt perspektiv pе
lдrande dдr skrivandet utgцr en kognitiv process som дr socialt och kulturellt situerad.

Din problemformulering lyder: Hur gеr fem gymnasiepojkar till vдga nдr de skapar text i en
diskursiv provsituation och hur beskriver de sin process? Hur visar sig de fem pojkarnas
syn pе skrivande, produktion och reproduktion i deras skrivprocess och i deras texter?

Ditt material utgцrs av elevernas texter utifrеn en skrivuppgift med nationella provets
A-uppgift som fцrlaga. Skrivuppgiften дr av diskursiv karaktдr och eleverna ska anvдnda
sig av referat eller citat av stimulanstexter fцr att styrka sitt resonemang, sina
argument och sin diskussion. Texten stдller дven krav pе mottagaranpassning. Uppgiften дr
formulerad utifrеn en rad frеgor med anknytning till stimulanstexterna och till dе- och
nuperspektiv. Materialet bestеr дven av resultatet frеn kvalitativa intervjuer och
observationer av skrivsituationen.

I din analys av texterna anvдnder du som teori delar av Nils-Erik Nilssons indelning av
texter i producerade och reproducerade texter. Fцr att urskilja olika grad av avskrift
anvдnder du Sofia Asks modell fцr olika avskriftssдtt kopplat till referenser. Fцr att
beskriva hur eleverna tдnker kring sitt skrivande och planeringen av det anvдnder du den
klassiska retorikens textbildningsfaser fцr att dдrigenom belysa skrivprocessen.

Resultaten av din undersцkning pekar pе en tendens att de som har hцgre betyg planerar
sitt skrivande och sin text i hцgre grad дn de med lдgre betyg. De med lдgre eller
medelhцga betyg gцr sin planering mentalt eller efter hand som de skriver. Eleverna har
liten erfarenhet av refererande skrivande och signalerar att uppgiften дr svеr. Flertalet

elever hittar dдrfцr olika strategier fцr att undvika uppgiftens krav. De vдljer en annan
genre, berдttande, vilket leder till egenproducerad text som tar sin utgеngspunkt i
uppgiftens frеgestдllningar. De efterarbetar inte sina texter och anvдnder inte
stimulanstexterna. De pojkar som vдljer att skriva sе som uppgiften krдver reproducerar
mest och det дr ocksе dessa elever som bearbetar sina texter mest fцr att motverka att de
ligger fцr nдra kдllan. Bristande kunskap inom genren leder till att eleverna imiterar
andras text. De elever som reproducerar gцr det genom att omskapa befintliga texter utan
att vara medvetna om att de skriver av. Eleverna har olika uppfattning om var grдnsen gеr
mellan avskrift och egentext.

Den elev som tilldelas hцgsta betyg pе skrivuppgiften gjorde en noggrann skriftlig
planering med hдnsyn tagen till uppgiftens krav innan han bцrjade skriva. Han var obunden
av uppgiftens delfrеgor och han anvдnde medvetet stimulanstexterna дven om han brister nдr
det gдller kдllhдnvisningar. Denna elev hade erfarenhet av referatskrivande. Han дr ocksе
den elev som har mest strikt syn pе avskrift. Han bearbetar sin text under tiden han
skriver.

Slutsatserna blir att
• eleverna saknar kunskaper i дmnet de skriver om men ocksе om hur man refererar, vilket
leder till reproducerande texter

• det finns ett samband mellan elevernas instдllning, erfarenhet, skrivande och graden av reproduktion
…….
Word Count:
2254
Page Count:
13

Share the joy
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •